Grup Țintă


            Conform prevederilor HG nr.76/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în structura organizatorică a Ministerului Transporturilor (beneficiar direct al proiectului) funcţionează direcţii generale, direcţii şi servicii. În elaborarea şi implementarea proiectului, echipa proiectului va coordona activitatea mai multor grupuri de lucru ce vor include experţi din cadrul direcţiilor de specialitate ale MT, precum şi din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (în transportul urban şi în urbanism). Grupul ţintă ce va beneficia de implementarea proiectului este constituit de funcţionari publici din cadrul Ministerului Transporturilor şi ai Primăriei Municipiului Bucureşti în mod direct, precum şi personalul cheie din cadrul unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului. Nu în ultimul rând, va beneficia de rezultatele elaborării şi implementării proiectului, printr-o puternică activitate de informare şi comunicare, publicul larg, ţinând cont de faptul că sectorul transporturilor acoperă întreaga ţară.
Pornind de la scopul proiectului prevăzut la pct. 2.1. şi în vederea atingerii rezultatelor de implementare şi sustenabilitate eficientă referitoare la: (i) punerea în aplicare a unei strategii de transport durabil şi eficient (ii) a recuperării costurilor de infrastructură şi (iii) funcţionarea autorităţii publice metropolitane de transport în Bucureşti, (iv) consolidarea guvernarii corporative, au fost identificate în raport cu activităţile incluse în cadrul proiectului următoarele grupuri/entităţi care sunt vizate direct sau indirect de implementarea şi rezultatele proiectului:
1. În cadrul activităţii Sprijin pentru elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei generale în sectorul de transport si infrastructura, grupul ţintă avut în vedere, reprezentat de un număr de circa 50 de beneficiari direcţi, precum şi de circa 50 beneficiari indirecţi, este constituit din personalul de specialitate din direcţiile responsabile cu coordonarea activităţii unităţilor din subordinea, de sub autoritatea şi din coordonarea MT şi reglementarea modurilor de transport, din direcţiile de sinteză responsabile privind elaborarea de politici publice, strategii şi a Master Planului, realizarea şi finanţarea programelor investiţionale, precum şi persoanele implicate în managementul unităţilor aflate în subordinea/sub autoritatea sau în coordonarea MT.
 
2. În cadrul activităţii Sprijin în activităţile de publicitate, informare si comunicare ale ministerului privind implementarea proiectului si privind realizarea si implementarea strategiei, se are în vedere informarea şi conştientizarea personalului de specialitate al ministerului, în mod direct, şi a publicului larg în mod indirect privind implementarea proiectului prin PODCA, conţinutul strategiei, precum şi în ce priveşte acţiunile, programele şi proiectele ce derivă din aceasta.
3. În cadrul activităţii privind Îmbunătăţirea evaluării procesului de recuperare a costurilor de infrastructură rutieră şi feroviară diferite şi cerinţele de finanţare din sector în conformitate cu principiile directivelor CE, se are în vedere ca grup ţintă personalul cheie din direcţiile de specialitate responsabil cu implementarea programelor si politicilor ministerului în număr de circa 50 de persoane, în mod direct, persoane implicate în dezvoltarea reţelei de transport şi în reglementarea modurilor de transport, precum şi circa 50 persoane de specialitate din cadrul unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului, în mod indirect, implicat în stabilirea costurilor şi tarifelor privind accesul la serviciile publice din domeniul transporturilor şi întreţinerea reţelei privind infrastructura de transport.
4. În cadrul activităţii privind Creşterea capacităţii Ministerului Transporturilor de a evalua eficienţa costurilor proiectelor de investiţii, grupul ţintă avut în vedere este format din personalul de specialitate din cadrul direcţiilor coordonatoare ale modurilor de transport implicat în elaborarea de standarde, normative şi documente legislative, precum şi membrii Consiliului tehnico-economic implicaţi în procedurile de promovare şi avizare a documentaţiilor tehnico–economice pentru realizarea de noi investitii, reprezentând circa 40 de persoane. De asemenea, ca beneficiari indirecţi se regăsesc personalul de specialitate din cadrul unităţilor implicat în elaborarea şi promovarea de documentaţii tehnico-economice, în activităţi de reglementare precum şi în activităţi de achiziţii publice.
5. De implementarea activităţii Sprijin pentru înfiinţarea unei autorităţi metropolitane de coordonare a transportului urban beneficiază în mod direct personalul din cadrul Ministerului Transporturilor implicat în elaborarea de strategii şi politici publice, precum şi cel implicat în dezvoltarea infrastructurii de transport, în special transportul cu metroul şi transportul feroviar. De asemenea, se are în vedere ca grup ţintă personalul din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti responsabil cu transportul urban şi dezvoltarea urbană. Grupul ţintă astfel definit include un număr de circa 40 de persoane. În mod indirect, vor fi implicate persoanele de specialitate din cadrul Metrorex SA şi din cadrul CN „CFR” SA, populaţia Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov numărându-se printre beneficiarii implementării proiectului.

Newsletter

Beneficiarul proiectului

Guvernul României - Ministerul Transportului

Asistență tehnică

The World Bank